W obronie polskich lasów

LASY PAŃSTWOWE

Nie oddamy
polskich lasów!

Unia Europejska chce narzucić nam przepisy, które zniszczą polski przemysł drzewny, osłabią całą gospodarkę narodową i doprowadzą do zubożenia społeczeństwa.
Nie ma na to zgody!

LASY PAŃSTWOWE

Nie oddamy
polskich lasów!

Unia Europejska chce narzucić nam przepisy, które zniszczą polski przemysł drzewny, osłabią całą gospodarkę narodową i doprowadzą do zubożenia społeczeństwa. Nie ma na to zgody!


Rozdział 1a ustawy o lasach:
 

– Polska zachowuje wyłączną kompetencję do ochrony i gospodarowania państwowymi lasami.
– Władze są obowiązane do zachowania dziedzictwa narodowego lasów.
– Władze nie mogą podejmować działań zmierzających do nadawania Unii Europejskiej kompetencji w zakresie gospodarowania lasami.

Art. 11 ustawy współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej:

– Rząd musi przedstawić Sejmowi projekt aktu ustawodawczego Unii Europejskiej i projekt stanowiska Polski w sprawie tego aktu.
– Bez akceptacji stanowiska Polski przez Sejm Rada Ministrów nie może przedstawić takiego stanowiska Unii Europejskiej.
– Sejm akceptuje stanowisko Polski większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

USTAWA O OBRONIE POLSKICH LASÓW

USTAWA O OBRONIE POLSKICH LASÓW

Tak jest dzisiaj

Lasy Państwowe zapewniają
pół miliona miejsc pracy.

Dostarczają 3%
Produktu Krajowego Brutto

Najlepszy w Europie
model leśnej gospodarki.

Leśnicy chronią przyrodę, gwarantując stały wzrost powierzchni lasów.

Rośnie liczba pomników przyrody.

Lasy to już 1/3 powierzchni Polski, a ich kondycja jest najlepsza w historii.

Gospodarka leśna gwarantuje stabilny dostęp wysokiej jakości surowca.

Chroni krajowy rynek drzewny przed drastycznymi wahaniami cen.

System sprzedaży drewna uniemożliwia handlarzom drenaż rynku.

Prawo zapewnia każdemu swobodny wstęp do lasów.

Można korzystać z runa leśnego, spacerować, zbierać grzyby.

Rośnie liczba tras turystycznych.

Tego chce Unia

Odebrać Polsce prawo
do zarządzania polskimi lasami.

Narzucić unijne zakazy,
niszcząc polski przemysł drzewny.

Wyeliminować polską konkurencję
na europejskim rynku.

Wprowadzić agresywną politykę klimatyczną, wywołując wzrost
cen drewna.

Zakazać wstępu
do co trzeciego lasu w kraju.

NIE MA
NA TO
ZGODY!

Tak chcemy obronić nasze lasy

Nasza ustawa zakazuje wprowadzania nowych unijnych przepisów.

Daje gwarancję polskiego zarządu nad polskimi lasami.

Nakazuje rządowi dbać o lasy będące własnością Skarbu Państwa.

Zobowiązuje chronić narodowy charakter lasów.

Uznaje wszystkie lasy Skarbu Państwa za dobro wspólne.

Zapewnia każdemu dostęp do wszystkich terenów leśnych.

Uniemożliwia prywatyzację
polskich lasów.

Chroni przed
niekontrolowaną wycinką.

Obywatelska inicjatywa ustawodawcza

Obywatelska inicjatywa ustawodawcza jest jednym z przejawów sprawowania władzy przez naród.
W Polsce prawo takie przysługuje grupie co najmniej 100 tys. obywateli mających prawo wybierania do Sejmu.

Po zebraniu podpisów, prześlij wypełnioną i podpisaną przez siebie kartę na adres:
ul. Gabriela Narutowicza 6/U1, 70-231 Szczecin

Poznaj treść proponowanych zmian

Zbigniew Ziobro

Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny, prezes Solidarnej Polski

Brukseli nie chodzi o ekologię, to biznes – chcą wyeliminować polską konkurencję. Jesteśmy zagrożeniem dla niemieckich i francuskich producentów, bo oni swoje lasy sprzedali. Zamach na polskie lasy się nie uda – obronimy je!